VISA - Vi tillsammans

Degerö skola värnar om ett gott samarbete mellan föräldrar, elever och personalen. För en tryggare och trivsammare skolmiljö är det viktigt att lära känna de andra föräldrarna och eleverna och upprätthålla ett gott samarbete med skolans personal. 

Som förälder kan du stöda ditt barn genom att tala positivt om skolan, visa intresse för barnets skolarbete och läxor, samt delta i verksamheten som ordnas av skolan och den vägen lära känna de andra föräldrarna och barnen.

VISA står för att vi tillsammans jobbar för att utveckla trivseln, tryggheten och den sociala samverkan i skolan och den vägen lär känna de andra föräldrarna och barnen. 

VISA-programmet har utarbetats för stödja personalen och föräldrarna i skolan att tillsammans jobba för att utveckla trivseln, tryggheten, den sociala samverkan i skolan och stärka samarbetet mellan föräldrarna och mellan hemmet och skolan.

Degerö HoS vill stöda föräldrarnas möjligheter att lära känna varandra bättre och har sedan länge haft traditionella uppdrag för varje årskurs. Dessa uppdrag är en viktig del i VISA-programmet och uppdragen koordineras av klassföräldrarna i respektive klass, men det är alla föräldrar i klassen som förväntas bidra på sätt eller annat.
Info om de olika uppdragen, hur de genomförs, vad man skall tänka på osv. samlas delvis här på webbsidan och delvis i en mapp som nås via styrelsen.

Verksamheten samlar samtidigt in pengar till Degerö HoS, som sedan använder pengarna till att stöda skolans ViSa-verksamhet under året.

Verksamhetsidén är att alla föräldrar tillsammans ställer upp för alla skolans barn, inte enbart för den egna klassen. På så sätt behöver de enskilda klasserna inte samla in pengar för t.ex. klassutfärder.  

Detta förverkligas inom de årskursvisa uppdragen som kort presenteras för varje klass i balken till högen.

Skolan har också en egen plan i VISA-programmet.